Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ~ Quantum Personal

Art. 1 Definities
Quantum Personal therapeut: Joost van den Berg, eigenaar Quantum Personal.
Opdrachtgever: de cliënt die voor een sessie bij Quantum Personal komt.

Art. 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Quantum Personal therapeut en de opdrachtgever.

Art. 3 Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak en volledig invullen van het aanmeldingsformulier. De overeenkomst kan uit één sessie of meerdere sessies
bestaan.
2. Quantum Personal therapeut zal de sessies naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie tijdig aan Quantum Personal therapeut wordt medegedeeld.
4. Quantum Personal therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.
5. Alle verstrekte materialen die als ondersteuning en support van de sessie worden aangeboden worden beschouwd als intellectueel eigendom van Quantum Personal en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, verkocht of verspreid.

Art. 4 Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere
bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 5 Klachten
Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de Quantum Personal therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan
de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Art. 6 Betaling
Betaling geschiedt á contant na afloop van de sessie of via bankoverschrijving. Alle tarieven zijn inclusief BTW. De factuur wordt direct na de sessie verstrekt aan de cliënt. Betaling vooraf via bankrekening is mogelijk. De factuur zal in dit geval vooraf worden toegezonden.

Art. 7 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de Quantum Personal therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van sessie of tot
het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
2. De aansprakelijkheid van de Quantum Personal therapeut is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Quantum Personal therapeut wordt uitbetaald.
3. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de Quantum Personal therapeut is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
4. De Quantum Personal therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde
dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. De Quantum Personal therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodigzijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de Quantum Personal therapeut aansprakelijk wil stellen.
6. Ga bij medische klachten altijd eerst naar uw huisarts of specialist.
7. Wijzig nooit de medicatie van huisarts of specialist aan zonder overleg met deze arts.

Art. 8 Annuleringen.
1. Annuleringen van afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een ander persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als
annulering beschouwd.
2. Voor annulering van afspraken gelden de nu volgende annuleringsvoorwaarden:
– Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.
– Indien het consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip is deze geen kosten verschuldigd, mits dit 24 uur van te voren wordt aangegeven. Gebeurd dit binnen de 24 uur voor de afspraak dan is de cliënt 50 % van de consult kosten verschuldigd.
– De Quantum Personal therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal hij eveneens uiterlijk 24 uur voor de afspraak kenbaar moeten maken.
-Voorts is de Quantum Personal therapeut bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Quantum Personal therapeut kanworden gevergd.

Art. 9. Tarief
Bij het aangaan van de overeenkomst zal het geldende tarief van één sessie of meerdere sessies worden bevestigd in het aanmeldingsformulier. Dit tarief is inclusief BTW.

Art. 10 Geschillen
Op de dienstverlening van de Quantum Personal therapeut is het Nederlands recht van toepassing. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de Quantum Personal therapeut die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd in de vestigingsplaats van de Quantum Personal therapeut, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Alkmaar, september 2018
Quantum Personal is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Alkmaar onder nummer 56722621